Ice Bank

Ice Bank

مقدمـه:  بار سرمایشی یکی از بخش های عمده مصرف برق به ویژه در مناطق گرمسیری می باشد. برای تأمین بار سرمایشی مشترکین به ویژه مشترکین خانگی و اداری این مناطق در فصول گرم سال حدود نیمی از مصرف دیماند و انرژی الکتریکی اختصاص می یابد. یکی از روش های پیشنهادی در راستای اهداف مدیریت مصرف برای کنترل و بهبود منحنی ... ادامه مطلب »