خانه / مقالات تاسیسات / توليد همزمان برق و حرارت

توليد همزمان برق و حرارت

تولید همزمان برق و حرارت

کاربرد سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت تدوین برنامه بلندمدت بهینه‌سازی بخش عرضه انرژی، تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور و ارتقای نقش ایران در بازارهای جهانی انرژی دارد. از جمله نتایج حاصل از برنامه بهینه‌سازی بخش عرضه انرژی، بهبود راندمان و کاهش تولید آلاینده‌های ‌زیست محیطی ناشی از تولید انرژی است. راهکارهای بهینه سازی متعددی در بخش عرضه انرژی مطرح ... ادامه مطلب »