خواص كلر

خواص کلر

خواص فیزیکی وشیمیا یی کلر  علامت شیمیایی عنصر کلر به شکل  Cl می باشد. کلر موجود به عنوان یک  مولکول دو اتمی بوده و به صورت Cl2 نمایش می دهند .عدد اتمی ، وزن اتمی و وزن مولکولی کلر به ترتیب ۱۷، ۴۵۳/۳۵ و ۹۰۶/۷۰ می باشد . کلر منفجر نمی شود و قابل اشتعال نیست و به صورت گاز ... ادامه مطلب »